DERIVATION AND LEXICAL SEMANTIC CHARACTERISTICS OF ERGONOMIC REPERTOIRE OF PEREYASLAV KHMELNITSKY CITY


Keywords: derivation, creation ways, lexical and semantic characteristics, ergonim, ergonimicon

Abstract

The target of this study is word building and lexical semantic characteristic of Pereiaslav-Khmelnytyskyi ergonimicon. The research material is modern ergonims of the town which have been the object of the study for the first time. Sources base was collected with different written materials, in particular telephone directories. The fact material was collected by personal observation, while learning companies’ advertisement leaflets during 2018. A descriptive method was used, the method of component analyses of words, the methods of analyses and synthesis, which enabled to form idea about ergonomic as integral subsystem, to analyze lexical and semantic as well as word building structure of ergonims. In the result of research main ways of ergonims derivation in town Pereiaslav-Khmelnytyskyi have been established; the eggonims classification has been proposed; ergonims lexical and semantic characteristic have been done. Conclusions: 1. Ergonims’ repertoire in town Pereiaslav-Khmelnytyskyi in its majority is built with metonymy and metaphor as a result of lexical and semantic onimisation. This dominant manner character is explained by language material economy, and by the fact, that metaphor and metonymy help nominator in building figurative, capacitative names which create positive associations and it could obviously attract the customer. 2. As types of lexical and semantic onimisation egronims which were built by metaphoric and metonymic meaning transfer have been analyzed as well. 3. Ergonimicons classification of the town has been done. 4. Ergonims built by other methods (lexical and semantic, variations of morphological, linguistically creative) and their combination have been analyzed. With the help of specific, linguistically creative word building ways nominators create unusual, original names due to the general tendency of the language of a modern town.

References

1. Beley, O. O. (1999), Modern Ukrainian ergonymy: proper names of enterprises in Transcarpathia [Suchasna ukrayinsʹka erhonimiya: vlasni nazvy pidpryyestv Zakarpattya], Uzhhorod, 112 p.

2. Butakova, Ye. S. (2003), “Linguistic creativity in Tomsk ergonymy”, TSPU Bulletin [“Lingvisticheskaya kreativnost' v tomskoy ergonimii”], Vestnik TGPU, № 3 (131), pp. 146–152.

3. Vovk, V. N. (1986), Linguistic metaphor in artistic speech [Yazykovaya metafora v khudozhestvennoy rechi (Priroda vtorichnoy nominatsii)], Kiev, 142 p.

4. Giddens, E. (2005), Sociology [Sotsiologiya], Moscow, 632 p.

5. Golub, I. B. (2004), Stylistics of the Russian language [Stilistika russkogo yazyka], Moscow, 448 p.

6. Deremenda, Yu. M. (2012), “The names of flora and fauna as ergonyms etymons” [“Nazvy z roslynnoho i tvarynnoho svitu yak etymony erhonimiv”, Zapysky z onomastyky], Odesa, pp. 22–30.

7. Yemel'yanova, A. M. (2007), Ergonyms in linguistic space of multiethnic city: based on the names of business, cultural and sports facilities: dissertation [Ergonimy v lingvisticheskom landshafte polietnicheskogo goroda: na primere nazvaniy delovykh, kommercheskikh, kul'turnykh, sportivnykh ob"yektov: dis. … kand. filol. nauk], Ufa, 170 р.

8. Zhayvoronok, V. V. (2006), Ukrainian cultural signs: thesaurus [Znaky ukrayinsʹkoyi etnokulʹtury: slovnyk-dovidnyk], Kyiv, pp. 149–150.

9. Zemskaya, Ye. A. (2006), “Active processes of modern word formation”. The Russian language of the end of 20th century (1985–1995): multi-authored monograph [“Aktivnyye protsessy sovremennogo slovoproizvodstva”. Russkiy yazyk kontsa XX stoletiya (1985-1995): kollektivnaya monografiya], Moscow, pp. 90–141.

10. A short dictionary of Ukrainian slang, (2005) [Korotkyy slovnyk zharhonnoyi leksyky ukrayinsʹkoyi movy], Kyiv, 496 p.

11. Kun, M. A. (2004), Legends and myths of Ancient Greece [Lehendy i mify Starodavnʹoyi Hretsiyi], Kyiv, 218 p.

12. Kurbanova, M. G. (2014), Ergonyms of the modern Russian language: semantics and pragmatics: dissertation [Ergonimy sovremennogo russkogo yazyka: semantika i pragmatika: dis. … kand. filol. nauk], Astrakhan', 191 р.

13. Letyuchaya, L. P. (2004), Derivational representation of evaluation category in the modern Russian language: dissertation [Derivatsionnaya reprezentatsiya kategorii otsenki v sovremennom russkom yazyke: dis. … kand. filol. nauk], Kiev, p. 20.

14. Nosenko, N. V. (2007), The names of city objects in Novosibirsk: structural-semantic and communicative-pragmatic aspects: dissertation [Nazvaniya gorodskikh ob"yektov Novosibirska: strukturno-semanticheskiy i kommunikativno-pragmaticheskiy aspekty: dis. … kand. filol. nauk], Novosibirsk, p. 74.

15. Podol'skaya, N. V. (1988), The dictionary of Russian onomastic terminology [Slovar' russkoy onomasticheskoy terminologii], Moscow, 198 p.

16. Popova, T. V. (2009), “Graphoderivative: a word or a text?” The Russian language: man, culture, communication [“Grafoderivat: slovo ili tekst?” Russkiy yazyk: chelovek, kul'tura, kommunikatsiya], Ekaterinburg, pp. 191–198.

17. Popova, T. V. (2009), “New derivative morphemes of the Russian language (based on graphoderivatives)”. The materials of International scientific symposium «Slavic languages and cultures in modern world» [“Novyye slovoobrazovatel'nyye formanty russkogo yazyka (na materiale grafoderivatov)”. Materialy mezhdunarodnogo nauchnogo simpoziuma «Slavyanskiye yazyki i kul'tury v sovremennom mire»], Moscow, pp. 124–125.

18. Popova, T. V. (2008), “Creolized derivatives in the Russian language at the turn of 20–21 centuries”. Active processes in modern grammar [“Kreolizovannyye derivaty v russkom yazyke rubezha XX–XXI vv.” Aktivnyye protsessy v sovremennoy grammatike], Moscow, 296 p.

19. Sidorenko, Ye. N. (2011), “Economic, legal and ideological reasons of nominative processes” [“Ekonomicheskaya, pravovaya i ideologicheskaya obuslovlennost' nominatsionnykh protsessov”], Visnyk Pryazovsʹkoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu. Seriya: Ekonomichni nauky, № 2 (22), pp. 64–70.

20. The dictionary of the Ukrainian language: in 11 vol., (1976) [Slovnyk ukrayinsʹkoyi movy: v 11 t.], Kyiv.

21. The dictionary of the Ukrainian language: in 20 vol., (1976) [Slovnyk ukrayinsʹkoyi movy: v 20 t.], Kyiv.

22. Taranenko, A. A. (1989), Language semantics in its dynamic aspects: basic semantic processes [Yazykovaya semantika v yeye dinamicheskikh aspektakh: osnovne semanticheskiye protsessy], Kiev, 254 р.

23. Trifonova, Ye. A. (2006), The names of business facilities: based on Russian and Ebglish ergonyms: dissertation [Nazvaniya delovykh ob’yektov: semantika, pragmatika, poetika: na materiale russkikh i angliyskikh ergonimov: dis. … kand. filol. nauk], Volgograd, 247 p.

24. Shestakova, S. O. (2002), Lexical and semantic innovations in Ukrainian nomination [Leksyko-semantychni innovatsiyi u systemi ukrayinsʹkoyi nominatsiyi (na materiali erhonimiv i prahmonimiv)], Kharkiv, 241 p.

25. Shmelova, T. V. (2009), Diminutive as an expressive means. Speech communication and the issues of the Russian language ecology [Diminutiv kak ekspressivnoye sredstvo. Rechevoye obshcheniye i voprosy ekologii russkogo yazyka], Krasnoyarsk, pp. 357–370.

26. Yudina, Ye. N. (2005), Creative thinking in PR (in the process of social and culture connection and relations formation [Kreativnoye myshleniye v PR (v sisteme formirovaniya sotsiokul'turnykh svyazey i otnosheniy)], Moscow, p. 110.
Published
2019-07-01
How to Cite
Letiucha, L. (2019). DERIVATION AND LEXICAL SEMANTIC CHARACTERISTICS OF ERGONOMIC REPERTOIRE OF PEREYASLAV KHMELNITSKY CITY. Problems of General and Slavic Linguistics, (3), 60-71. https://doi.org/https://doi.org/10.15421/251909