MODERN SLOVAK LANGUAGE AND PROBLEMS OF ANGLICISMS IN THE GLOBALIZED WORLD


Keywords: lexical and semantic system of language, borrowings, anglicisms, original resources, national linguistic identity

Abstract

Dictionary entries and speech context representing use / nonuse of anglicisms in the Internet language are objects of the research; original and borrowed resources to nominate new concepts are subjects of the research. Objective of the research is to demonstrate features of modern Slovak lexis in the context of worldwide globalization processes. The research involves methods of observation, comparison, and description. The research results in the identification of anglicisms and their national linguistic equivalents in the lexical and semantic system of the Slovak language. Practical implication of the research results is possible in terms of studying dynamic processes of lexical and semantic systems of the Slavic languages and practices of certain Slavic countries while solving the problems of anglicisms. Conclusions are as follows: 1) under the modern globalization conditions, lexical level of the language, being characterized by higher dynamics, demonstrates considerable influence of anglicisms; 2) borrowing process has both its advantages and disadvantages: on the one hand, it diversifies and enriches vocabulary of the speakers, on the other hand, it expels proper linguistic structures; 3) the Slovak language is rich with different linguistic tools to define various culture-bound items surrounding the speakers with the active use of both word-forming and semantic (including metaphoric transitions) resources for the process of nomination; 4) in terms of lexical and semantic system of the Slovak language, interaction of the original and borrowed resources is rather obvious, their parallel existence shows prospective and harmonic development of the Slovak vocabulary.

 

References

1. Bugárová, M. Intonácia a sémantika vety. Nitra: Vydavateľstvo FF UKF. 2001. 134 s.

2. Dobrík, Z. Lexikálny význam anglicizmov a iných slov cudzieho pôvodu v slovenčine a nemčine. Slovenská reč. 2005. Ročník 70. Č. 6. S. 321–337.

3. Dolník, J. Teória spisovného jazyka so zreteľom na spisovnú slovenčinu. Bratislava: Veda, 2010. 300 s.

4. Findra, J. Jazyk, reč, človek. Bratislava: Vydavateľstvo Q111. 1998. 111 s.

5. Horecký, J. Cudzie slová v slovenčine dnes. Studia Academica Slovaca, 23. Bratislava: Stimul, 1994. S. 78–83.

6. Kačala, J. Slovenčina doteraz a v budúcnosti. Kultúra slova. 1991. Ročník 25. S. 33–42.

7. Kráľ, Á. Intonácia oznamovacej vety. Slovenská reč. 2001. Ročník 66. Č. 5. S. 257–277.

8. Krátky slovník slovenského jazyka. Red. J. Kačala – M. Pisárčiková – M. Považaj. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava: Veda 2003. 985 s.

9. Kredatusova, J. Ukrajinská neológia a obnovovacie procesy v ukrajinskej lexike. Prešov: FFPrešovskej university v Prešove, 2014. 252 s.

10. Mislovičová, S. O niektorých prevzatiach z angličtiny. Kultúra slova. 2018. Ročník 52. Č 4. S. 209–2015.

11. Ološtiak, M. Lexikológia slovenského jazyka. URL: http://olostiak.webz.cz/2prekl/P9-preberanie.pdf.

12. Ondrejovič, S. Intonácia slovenskej vety a médiá. Slovenská reč. 2002. Ročník 67. Č. 2. S. 77–81.

13. Peciar, Š. Jazykový purizmus a apretorská prax. URL: http://www.juls.savba.sk/ediela/ sr/1949-50/9-10/sr1949-50-9-10-lq.pdf.

14. Považaj, M. Zo súčasných problémov jazykovej kúltury. Kúltura slova. 1995. Ročník. 29. Č. 4. S. 193–197.

15. Rendár, L. Slovenčina v globalizujúcom sa svete. Globalizácia verzus identita v stredoeurópskom priestore: zborník z II. medzinárodnej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Ed. S. Letavajová. Trnava: Filozofická fakulta Univerzity Cyrila a Metoda. 2004. S. 334–338.

16. Slovník súčasného slovenského jazyka. A – G. Red. K. Buzássyová – A. Jarošová. Bratislava: Veda 2006. 1134 s.

17. Vépyová, Z. Fenomén anglicizmov v slovenských časopisoch a periodikách. URL: http://www.diacronia.ro/ ro/indexing/details/A24166/pdf.

18. Vépyová, Z. Adaptácia anglických kompozít v súčasnom spisovnom jazyku. Zborník Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity. Séria A – philologica. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 2005. S. 21–26.

19. Karpilovsʹka, Ye. A. “Replenishment of the resources of the modern Ukrainian nomination: own - assimilated - assimilated in the time perspective” [“Popovnennya resursiv suchasnoyi ukrayinsʹkoyi nominatsiyi: svoye – zasvoyene – zasvoyuvane v chasoviy perspektyvi”]. URL: http://linguistics.kspu.edu/ webfm_send/948.

20. Yakobson, R. (1985), Selected works [Izbrannyye raboty], Мoscow, 460 p.
Published
2019-07-01
How to Cite
Shpitko, I. (2019). MODERN SLOVAK LANGUAGE AND PROBLEMS OF ANGLICISMS IN THE GLOBALIZED WORLD. Problems of General and Slavic Linguistics, (3), 144-151. https://doi.org/https://doi.org/10.15421/251918